ThingsBoard教程(六):设备管理

前言

各位读者好,截止目前,ThingsBoard系列文章已经做了五篇,分别是

已经讲解了系统管理员的模块,以及租户管理员如何操作规则链,客户和资产,本期我给大家讲解一下设备管理,该模块下有二部分分别是设备,设备配置。

设备配置

首先来讲一下设备配置,设置配置是为了统一类型的设备配置规则链
队列名称,传输设置,报警规则,以及设备的预设置。

和上几篇文章一样,我们使用系统默认的租户
租户帐号:tenant@thingsboard.org
租户密码:tenant
我们可以通过点击首页的设备配置图标,或者左侧的设备配置菜单进入到设备配置页面。

进入设备配置后,我们可以看到当前租户下的所有租户配置。
每一行的设备配置都有一个设置为默认设备配置和删除键,以供操作。
如果要修改设备配置,或查询详情。可以点击一行数据,就会从左侧弹窗
如图

可以在抽屉表单里对设备配置进行操作,
可以操作的有

 • 修改详情
 • 传输配置
 • 报警规则
 • 设备预配置
 • 审核日志

设备配置创建后,所有的信息都是可以修改的。
现在让我们一起来创建一个设备配置。

点击页面右上角的加号进行创建一个新的设备配置

设备配置的表单一共有四项

 • 设备配置详情
 • 传输配置
 • 报警规则
 • 设备预配置

创建的时候只有名称是必填的,其余都是非必填项。
每一个设备配置都可以挂载一个规则链,只能从当前可见的规则链库里.
选择一个队列名称,有三种可供选择

传输配置中只有一个选项可以配置,就是传输方式,
如果选择了默认的传输方式,则可以支持MQTT,HTTP和CoAP传输

报警规则可以添加多个,配置比较复杂

填写报警类型,严重等级,以及报警规则条件。也可以配置清楚报警规则

设备预配置有三种策略供选择, 禁止,允许创建新设备,检查预配置的设备。

在设备配置的详情页,有一个审计日志,可以看到一些操作日志。
所有的新增,更新,都会追加一条日志,无法删除。
点击日志的详情可以查看日志的json数据
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-aOzUv917-1614670244468)(https://ebaina.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/res/images/202102/05/20210205-172334-165.png)]

设备

点击首页的设备,或左侧的设备菜单,进入设备的菜单管理页面。

设备管理页面可以根据设备配置来进行筛选。

此外每一个设备都可以设置为是否公开,是否是网关,分配给客户,撤销分配,以及管理凭证,和删除。
其中管理凭证是设备上传数据,与tb通讯的唯一标识。
点击操作栏的 盾牌可以查看设备的凭证。

如果我们要创建一个设备的话,就点击设备列表的右上角来创建

可以导入,也可以创建,
点击创建以后

创建一个设备需要填写的必填内容会比较多,
名称,传输方式,选择设备配置,也可以在此处进行创建设备配置


点击每一行的设备可以查看设备的详情,可以进行编辑操作。
分别可以查询或操作的数据有

 • 详情,基本信息
 • 属性
 • 最新遥测数据
 • 警告
 • 事件
 • 关联
 • 审核日志

结束语

今天的文章就写到这里了,相信大家读了这篇文章一定对TB的设备和设备配置, 有了大致的了解。 下一篇我会给大家讲解一下,使用tb提供的接口,模拟设备发送数据。对设备的数据进行遥测。

创作不易,那么多字,在不开空调的房间,手都快冻僵了,为了分享知识,我也是蛮拼的。如果对你有帮助,还请多多支持,点赞收藏,打赏更好。你的点滴鼓励就是我支撑我继续分享的动力。谢谢各位读者。

拿我格子衫来 CSDN认证博客专家 拿我格子衫来 范马勇次郎 琦玉君
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页